Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o.


V súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva spoločnosť ISG Company s.r.o. , IČO: 53 805 291, so sídlom Palánok 1 , 949 01 Nitra, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 54472/N - (ďalej ako „predávajúci„) tento Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti IN SPIRIT GROUP sro (Ďalej len „reklamačný poriadok“).                                                                                                                                    Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok podnikateľského subjektu ISG Company s.r.o., so sídlom: Palánok 1 , 94901 Nitra, IČO: 53 805 291 (ďalej ako „predávajúci"), umiestnených na webovom rozhraní obchodu predávajúceho (www.megashopbox.eu), ktorý upravuje postup zmluvných strán pri uplatňovaní reklamácie tovaru zakúpeného na webovom rozhraní obchodu kupujúcim (ďalej ako „Reklamačný poriadok“).


ČASŤ I
Platnosť a rozsah reklamačného poriadku

Článok 1
Reklamačný poriadok upravuje podmienky, rozsah a spôsob uplatňovania práva zo zodpovednosti za vady mobilných telefónnych prístrojov, alebo iných zariadení elektronických komunikácií, ich príslušenstva a doplnkového vybavenia k nim (ďalej aj ako „zariadenia“), na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si kúpili spotrebitelia (ďalej len „kupujúci“) v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o. Rovnako určuje miesta, na ktoré môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu a vykonať o odstránenie vady, ktorá sa na nich vyskytuje po ich prevzatí v záručnej dobe alebo, ktoré tieto mali mať pri ich prevzatí kupujúcim ako toto právo zo zodpovednosti za vady súvisiace práva a povinnosti prebiehajúceho a kupujúceho. Ustanovenie reklamačného poriadku sa podáva aj na iné zariadenia, ich príslušenstvo a doplňujúce vybavenie k nim, ktoré si kupujú kupujúci v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka o predaji tovaru v obchode od obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o. alebo na predajnom mieste obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o. , pričom, ak z jedného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, ak sa v ustanovení reklamačného poriadku spomína zariadenie, rozumie sa tím aj iné zariadenie, jeho príslušenstvo a doplňujúce zariadenie k nemu, ako sú tieto vymedzené vyššie v tejto vete.

V prípade, že ide o kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa §2 zák.č.250 / 2007 Zz o ochrane spotrebiteľa, pokiaľ ide o platnosť zodpovednosti za predchádzajúce ustanovenia Zákona č.513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.


Článok 2
1. Podľa tohto reklamačného poriadku postupuje kupujúci, obchodná spoločnosť ISG Company s.r.o. ako predávajúci vo všetkých jeho predajných miestach pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady zariadení, ich príslušenstva a doplnkového vybavenia k nim, ktoré kupujú nadobudli kúpu od obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o. ako prebiehajúci v jej predajnej sieti, pri vybavovaní reklamácií a pri odstraňovaní vady, ktorá sa na nich vyskytuje po ich prevzatí v záručnej dobe a vady, ktorú mali pri prevzatí kupujúcim. (Ak z jedného ustanovenia reklamačného poriadku nevyplýva niečo iné, pod pojmom „vada“ sa rozumie aj vada, ktorá existuje v čase prevzatia zariadenia, jeho príslušenstva alebo doplňujúceho vybavenia k nemu kupujúcim.)

2. V prípade, že je ustanovené ustanovenie (aj v zmysle predchádzajúcej vety) reklamačné právo týkajúce sa chýbajúcich častí pri prevzatí zariadení, jeho príslušenstva a doplnkového vybavenia k nemu / kupujúcim, pod pojmom „záručná doba“ sa v ďalšom texte, pokiaľ z iného ustanovenia nevyplýva niečo iné, rozumie lehota 24 mesiacov odo dňa ich prevzatia kupujúcim.

3. Pri vybavovaní reklamácií kupujúcich podľa predchádzajúceho bodu konajú predajné miesta obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o., ktoré nie sú jej organizačnou súčasťou, vo vzťahu ku kupujúcim, prípadne tiež k príslušným orgánom štátnej správy a záujmovým združeniam na ochranu spotrebiteľov, v zastúpení za obchodnú spoločnosť ISG Company s.r.o., v jej mene a na jej účet.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

Pod pojmom, ktoré sa používajú v tomto reklamačnom poriadku, sa rozumie účel jeho uplatňovania:
a) predávajúci - obchodná spoločnosť ISG Company s.r.o.; to platí aj v tom prípade, ak zariadenie, jeho príslušenstvo a doplnkové vybavenie k nemu, ktoré si kupujúci kúpil u jej obchodného zástupcu, ak mu ho tento predal z jej vlastníctva, v zastúpení za obchodnú spoločnosť ISG Company s.r.o., v jej mene a na jej účet; pričom táto skutočnosť musí byť zrejmá z účtovných alebo príslušných ďalších dokladov, ktoré sú povinné obchodný zástupca vydávať a potvrdzovať kupujúcemu pri kúpeľoch, ktoré musia obsahovať, ktorý uvedený tovar predáva obchodný zástupca v zastúpení za obchodnú spoločnosť ISG Company s.r.o., v jej mene a na jej účet. Za predávajúcu spoločnosť tiež platí, že splnomocnenec spoločnosti ISG Company s.r.o. , ktorý koná v mene a na účet spoločnosti ISG Company s.r.o. na základe zmluvy o obchodnom zastúpení. Tieto subjekty sú definované v písmenách bb) tohto bodu
b) predajné miesto obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o., tvoriace jej predajnú sieť je / sú:

ba) maloobchodné predajne obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o., ktoré prevádzkujú pod vlastným obchodným menom a ktoré sú jej organizačnou súčasťou,

bb) maloobchodné predajne, ktoré prevádzkujú zmluvní obchodní zástupcovia obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o.  pod vlastným obchodným menom, avšak iba ak konajú v mene a na účet spoločnosti ISG Company s.r.o., pri ktorých je
uvedené, že ide o autorizovaných predajcov obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o. alebo ktoré sú označené popri obchodnom mene obchodného zástupcu tiež logom a obchodným menom obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o.

c) kupujúci je:
ca) kupujúci - spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania / v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov /, zakúpené zariadenie, prípadne jeho príslušenstvo od obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o.  na jej predajnom mieste podľa písmen b) tohto článku pre svoju osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti,
cb) kupujúci -podnikateľ: podnikateľom je (i) osoba zapísaná v obchodnom registri, (ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, a (iv) ) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu./ v zmysle ust.§2 ods.2 zákona č.513 / 1991 Zb. Obchodný zákonníka /. Kupujúci - podnikateľ berie na vedomím, že podmienky Záruky (najme záručná doba) Môžu hoci odlišné od podmienok Záruky pre spotrebiteľa na vzťahy Medzi predávajúcim kupujúcim - podnikateľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník. Záručná doba pre kupujúceho - podnikateľa je 12 mesiacov.

d) kúpa (predaj) zariadenia a jeho príslušenstva - nadobudnutie zariadenia a jeho príslušenstva, ktoré kupujú nadobudnutie z vlastníctva obchodnej spoločnosti IISG Company s.r.o. v zmysle zmeny ustanovení,
e) záručná oprava - oprava, ktorá má povinnosť alebo vykonaná v záručnej dobe, poskytovaná na zariadenie a jeho príslušenstvo v zmysle záručného listu. Pod pojmom "záručná oprava" sa rozumie tiež oprava, ktorá má zodpovednosť na základe reklamácie vady existujúcej v čase prevzatia zariadení a jeho príslušenstva kupujúcim,
f) miesto uplatnenia reklamácie kupujúcich - predajné miesto obchodnej spoločnosti ISG Company s.r.o., na ktorom je kupujúci oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu vady zariadení a jeho príslušníkov v rámci jeho záručnej doby podľa tohto reklamačného poriadku,
g) reklamácia - uplatnenie zodpovednosti za vady zariadení a jeho príslušenstva kupujúcim u predávajúceho,
h) vybavenie reklamácie - ukončenie reklamačného konania odovzdanie opraveného zariadenia a jeho príslušenstva, výmena zariadení a jeho príslušenstva, vrátenie kúpnej ceny zariadení a jeho príslušenstva, vyplatenie primeranej zľavy z ceny zariadení a jeho príslušenstva, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodneného zamietnutia reklamácie,
i) odborné posúdenie - písomné vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Zz o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, prípadne stanovisku autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby v zmysle zákona č. 264/1999 Zz o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektoré zákony v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 133/2013 Zz o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, alebo stanovisko osoby oprávnenej výroby na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako „ustanovenie osoby“),
j) výmena tovaru - výmena zariadení za zariadenie rovnakej značky a typu; v prípade, ak spoločnosť ISG Company s.r.o.  už nemá v ponuke zariadenie rovnakej značky a typu, alebo kupujúci s výmenou za zariadenie rovnakej značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku 16 bod 3 a 4 tohto reklamačného poriadku.
Č ako ť II
Zodpovednosť predávajúceho

Článok 4
1. Obchodná spoločnosť ISG Company s.r.o.  ako predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že zariadenie a jeho príslušenstvo, ktoré si kúpili z jej vlastníctva na niektorú z predajných miest v zmysle článku 3 písm. b)
a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobný podnik je prevádzkovo-technické parametre a jeho použitie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky
b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným podmienkam v nich ustanoveným,
c) je bez vád
d) účtovaná cena bola platná v okamihu jeho predaja
2. Zodpovednosť predávajúceho podľa bodu 1 tohto článku v prípade, že dôjde k zvýšeniu kvality aj na zariadeniach a ich doplnkoch, ktoré si kupujúci kúpil na predajnom mieste, za znížené ceny v rámci predajných akcií, ktoré im umožňujú zľavu z ich kúpnej ceny v rámci ktorej je ich predaj kupujúcemu viazanému na splnenie osobitných podmienok.
3. Pri predaji je povinné predajné miesto vydať kupujúcemu doklady o kúpeľných zariadeniach a jeho príslušenstve: faktúra (príp. pokladničný doklad), záručný zoznam, návod na použitie
Článok 5
Právo kupujúceho na reklamáciu

1. Kupujúci má právo na reklamáciu vady zistenej na ňom zakúpené zariadenia a jeho príslušnosť. Toto právo kupujúceho sa nevzťahuje na vadu zariadenia a jeho príslušenstva, za ktoré platí, že nezodpovedá.
2. Ak ide o vadu, ktoré má zariadenie, kupujúci je povinný svoje právo na reklamáciu vady ním zakúpeného zariadenia uplatniť u začínajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť prezrieť si zakúpené zariadenie, najskôr však do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim ( t.j. v záručnej dobe) Ak v tejto lehote vady nevytkne, právo na odstránenie reklamovanej vady predávajúcim zaniká.
3. Ak kupujúci nepoužíva u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného zariadenia v záručnej dobe, toto jeho právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného zariadenia, ktoré kupujúci uplatňujú u predávajúceho po ukončení jeho záručnej doby, sa neprihliadajú.
4. Predajné miesto predávajúceho, na ktorom kupujúci uplatňuje reklamáciu, je povinný mu vydať písomný doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.
5. Doklad podľa bodu 5 tohto článku je povinné predložiť predajné miesto vydať kupujúcemu už pri uplatnení jeho reklamácie, a to aj vtedy, ak reklamácia nemôže vyhovieť na miesto a okamžite alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak vôbec nevyhovie reklamácii kupujúceho . Podrobnejšie sú náležitosti tohto dokladu upravené v článku 15 reklamačného
poriadku.
6. Predchádzajúci je povinný o vybavenie reklamácie vydať písomný doklad najbližšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Článok 6
1. Predávajúci zodpovedá kupujúcim za vady predaného zariadenia a jeho príslušenstva z jeho vlastníctva, ktoré:
a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,
b) sa vyskytujú po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na neposkytol kupujúcemu priamo
c) predávajúci poskytol vo svojom záručnom liste k nim,
2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za vady
a) Ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby alebo ktoré kupujúci uplatnil až po jej stanovení s iným prípadom, keď kupujúci preukážu záručný list, že mu bola použitá dlhšia záručná doba,
b) Ak kupujúci neprešli záručným listom alebo iným spôsobom spoľahlivým spôsobom, že reklamované zariadenie môže byť prípadne vybavené iným príslušenstvom, kúpené z vlastníctva začínajúceho a že dosiaľ neuplynula záručná doba na základe toho,
c) zariadenia a ich príslušníci, ktorí si kúpili kúpu od obchodných zástupcov spoločnosti ISG Company s.r.o., ktorí im predali zo svojho majetku alebo z majetku iných svojich obchodných partnerov (teda nie z majetku spoločnosti ISG Company s.r.o.) pod akýmkoľvek vlastným menom alebo pod obchodným menom týchto partnerov, na svoju vlastnú alebo ich účet a to bez ohľadu na to, z ktorých zdrojov takto nasledujú predané zariadenia pochádzajúce alebo ich nadobudli. V prípade, že zodpovedá kupujúcemu za vady osoby, ktorá mu ho predala (resp. Jeho obchodný partner, v ktorého zastúpení, mene a na ktorého účet pri jeho predaji konala).
Článok 7
Záruka sa nevzťahuje na vady zariadení a jeho príslušenstva, ktoré po ich prevzatí:
a) spôsobil kupujúci alebo iná osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo, vznikli na ich postup poškodený v prípade vyššej moci
b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely, než na aké sú určené tieto znaky alebo ich používanie v spojeniach s inými zariadeniami, ktoré vyrábajú alebo predávajú nepovoľujú alebo neodporúčajú,
c) vznikli ako dôsledok
ca) svojvoľné úpravy a oprávnené vykonávané inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou v zmysle ustanovení reklamačného poriadku alebo v iných ako preddavok v záručnom liste určených servisoch
cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo na akýkoľvek iný spôsob liečby, ktorý bol uvedený v rozpore s návodom a záručnými podmienkami / použitý kupujúci skladovaním, používaním alebo uložením zariadení vo vlhkom prostredí, chemickým agresívnym alebo inak nevhodným prostredím, odkladaním alebo uschovávaním na miestach s takýmto prostredím /
d) v ostatných prípadoch uvedených v záruke liste a návode ich výrobcu,

Článok 8
Lehoty na uplatnenie reklamácie
1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zariadení a jeho príslušenstva kupujúcim na predajnom mieste predávajúceho, na ktorom ho kúpili a pokiaľ platí v záručnom liste k nemu výslovne neposkytol kupujúcemu dlhšiu záručnú dobu, je záručnou dobou 24 mesiacov.
2. Ak je záručná doba použitá na zariadenie a jeho príslušenstvo výrobná dlhšia ako záručná doba uvedená v čl. 8 bod 1 reklamačný poriadok, táto dlhšia záručná doba stanovená výrobcom musí byť výslovne potvrdená predávajúcim v príslušnom záručnom liste.
3. Záručný zoznam obsahuje typ zariadenia, dátum predaja, identifikáciu predajcu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
4. Pri výmene reklamovaného zariadenia za nové, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba. Výmena len niektorých častí reklamovaného zariadenia sa vyžaduje za opravu zariadenia.
5. Ustanovenie bodu 5 tohto článku sa podobne uplatňuje aj na doplnkové a doplňujúce vybavenie zariadení.
6. Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatní u predávajúceho svoje právo zo zodpovednosti za vady a deň, od ktorého si bol kupujúci povinný po ukončení jeho opráv opravené zariadenie alebo jeho príslušenstvo alebo doplňujúce vybavenie prevziať.
Č ako ť III
Uplatnenie práva zodpovednosti za vady.
Konanie o reklamácii kupujúceho

Článok 9
Miesto na uplatnenie reklamácie

1. Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamačné vady zariadenia predovšetkým u  distribútora ISG Company s.r.o., sídlo: Palánok 1 , 949 01 Nitra.
2. Ak kupujúci svoje právo nemôže uplatniť podľa bodu 1 tohto článku, je oprávnená svoju reklamáciu vady zariadenia alebo jeho príslušnosti uplatniť u predávajúceho, na ktoromkoľvek inom mieste predaja.

Článok 10
Spôsob uplatnenia reklamácie a postup pri jej vybavovaní

1. Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného zariadenia uplatniť kupujúci predložiť pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o svojich kúpeľoch (napr. Faktúra), predávajúcim potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu a vyplneného reklamačného formulára
2. Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady zariadení predložiť predávajúcim spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu tohto článku, tiež u neho zakúpené zariadenie.
3. Predchádzajúca neuzná reklamácia uplatnená kúpu po 12 mesiacoch od kúpy zariadení (t.j. predávajúci zamietol reklamáciu), ak kupujúci

a) uplatnenie reklamácie oneskorenie po stanovení určenej záručnej doby alebo ak zistenie tejto podmienky z dôvodov na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad požadovaný pri uplatňovaní reklamácie kupujúcim
b) predloží predávajúcim ním reklamované zariadenie bez niektorej z jeho chýbajúcich súčastí alebo ak má jednať o jeho riešenie, tiež bez niektorých častí jeho príslušenstva, s ktorým mu bol predaný,

Článok 11
Osoby oprávnené na predajnom mieste predávajúceho na prijímanie reklamácií

1. Reklamácia kupujúceho v zmysle meniacich sa článkov tohto reklamačného poriadku a pri splnení podmienok ustanovujúcich podmienky, prijímače a vybavuje na predajné miesta predávajúceho zamestnanca určeného na príjem a vybavovanie reklamácií kupujúcich (ďalej len „osoba oprávnená na vybavovanie reklamácií“).
2. Na predajnom mieste predávajúceho musí byť prítomná po celej jeho prevádzkovej dobe osoba oprávnená na vybavovanie reklamácií.
Článok 12
Lehoty na vybavenie reklamácie

1. Kupujúci má právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie bez zbytočného odkladu najbližšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
2. Lehoty na vybavenie reklamácie: Osoba oprávnená na vybavenie reklamácie je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie, ak je oprávnená:
a) v jednoduchých prípadoch okamžite
b) v zložitých prípadoch najskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
c) v odôvodnených prípadoch, najmä ak majú zložité technické zhodnotenie stavu zariadení, najbližšie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie

3. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví:
a) v jednom prípade okamžite,
b) v odôvodnených prípadoch možno reklamácia vybaviť najbližšie v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie
Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na prvé zariadenie za nové zariadenie.

4. Ak je kupujúca reklamácia vady zariadení uplatnená počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy, môže byť vybavená vybavením reklamácie zamietnutá len na základe výsledkov odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady spojené s odborným posúdením.
5. Ak kupujúca reklamácia vady zariadení uplatní po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, kto môže kupujúci zaslať reklamované zariadenie na odborné posúdenie. Ak je reklamované zariadenie zaslané na odborné posúdenie osoby určenej výrobcom alebo predchádzajúcim na vykonávanie záručných opráv, nákladov odborného posúdenia, ako aj všetkých ostatných s tímom súvisiacim účelne vynaložené náklady, znáša prebiehajúci bez následného výsledku odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predchádzajúci je povinný kupujúci platiť uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenie reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tímom súvisiace účelne vynaložené
náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
Článok 13
Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúcim v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle článku 12 bodu 3 alebo, ak sa táto nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo žiadosti kupujúceho, je potrebné vykonať po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa tohto článku reklamačný poriadok tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

c) reklamuje vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku platí, že kupujúcemu nezodpovedajú z dôvodov v ňom ustanovených alebo právnych predpisoch.

4. Ak kupujúci uplatňuje reklamáciu, predávajúci alebo ním určený osoba je povinná platiť kupujúceho o jeho právach podľa zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktorý z týchto právnických kupujúcich platí, že je povinný vykonať požadovaný spôsob vybavenia reklamácií, a to v lehotách podľa článku 11 reklamačného poriadku.

Článok 14
1. Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenie reklamácie potrebné, aby ju nemohol uznať.

2. Reklamačný protokol vypĺňa kupujúci  podľa nasledovných pokynov.

Vo všetkých prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť, okrem vyplnenia všetkých základných náležitostí vzťahujúci sa na kupujúceho a na predmet jeho reklamácie a uvedenie jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo, deň uplatnenia reklamácie) aj:
- popis vady uvádzajúce kupujúcim,
- tiež v akomkoľvek mechanickom stave zariadenie alebo jeho príslušenstvo od kupujúceho preberá / alebo na ňom alebo na jeho príslušnosť nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia, či nechýba niektorá jeho súčasť
- či zariadenie odovzdáva súčasne aj jeho príslušenstvo /,
- v akom rozsahu -popis a počet kusov
- či nezistil na reklamované zariadenia alebo jeho príslušnosť tiež iné vady, než ktoré uviedli kupujúci
- dátum zakúpenia zariadenia
- IMEI číslo zariadenia
- dátum vystavenia protokolu
- osobné identifikačné údaje kupujúceho / meno, telefonický kontakt, mail, adresa pre doručenia zariadenia

3. Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcim ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje právo na reklamáciu uplatní. Pri formulári online príde na mail obom stranám. Predchádzajúci prebratí zariadenia uvedené, ak zistil na reklamované zariadenia alebo jeho príslušnosť tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci
Kupujúci je povinný po vybavení reklamácií v dobe určenej predávajúcim si ním reklamované zariadenie alebo jeho príslušenstvo prevziať od predávajúceho.


Článok 15
1. Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej predchádzajúce zistenie, že reklamácia bola kupujúcim podaná včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúca reklamovaná vada je vadou, za ktorú predstavuje prebiehajúci, má kupujúci právo, ak ide o:
a) odstrániteľné vady
aa) aby takáto vada bola zadarmo, včas a riadne odstránená a vyrobená a povinne odstránená bez zbytočného odkladu, najneskoršie však v určenej zákonnej lehote;
ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamované zariadenie predávajúci vymenil a ak sa vada týkala iba niektorých jeho súčastí, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť, ak tím predchádzajúcemu nevznikla neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vedy;
ac) na odstúpenie od zmluvy, ak kupujúci nemôžu pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne trvať .Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa zmení, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstránená, vyskytne  znovu. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každý z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
ad) na primeranú zľavu z ceny veci v zmysle §2 Zákon o ochrane spotrebiteľa;
ae) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné zariadenie za bezvadné, ak kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
b) neodstrániteľné vady
ba) na ňom ním reklamovaného zariadenia
bb) na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, ak vadu nemožno odstrániť a bránu jeho riadneho užívania,
bc) na primeranú zľavu z kúpnej ceny reklamovaného zariadenia, ak bolo zariadenie predávané za nižšiu cenu alebo použité zariadenie má vadu, za ktoré zodpovedá platiaci, má kupujúci namiesto práva na prvé veci právo na primeranú zľavu. V prípade, ak bolo zariadenie predvedené za nižšiu cenu z dôvodu, že má vady, ktoré nebránia jeho použitie na určený účel (pričom v takom prípade je potrebné vykonať predbežné upozornenie kupujúceho na tieto vady zariadenia okrem prípadu, ak vady zariadenia nie sú k dispozícii už z povahy predaja) zariadenia), nie je možné uviesť reklamáciu vád zariadenia, pre ktoré bolo zariadenie predložené za nižšiu cenu (existuje z dôvodu existencie týchto zariadení, bola zriadená kupujúcim rovnakým spôsobom už pri predaji zariadení zľava z jeho ceny).
2. V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady zariadení vznikajú kupujúcemu právu na jeho prvý za bezchybné zariadenie, prebiehajúci tento výmen za zariadenie rovnakej značky a typu.
3. Ak predávajúci nemá k dispozícii na zariadení rovnaké dve značky a typ, ktorý je povinný začať kupovať kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpi podmienka, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a toto vadné zariadenie predchádzajúcemu súčasne vráti; (uvedené platí iba v prípade, ak nejde o prípad v zmysle písm.c) bodu 1 tohto článku.
4. Ak kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného vadného zariadenia za bezvadné zariadenie rovnakej značky a typu, predávať je oprávnený vyplatiť kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú za neho zaplatí, ak kupujúci odstúpi od zmluvy a súčasne vráti predávajúcemu reklamované zariadenie.
5. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo a doplnkové vybavenie v záručnej dobe.
Článok 16
1. Ak kupujúcemu v zmysle ustanovení reklamačného poriadku a ustanovení príslušných platných právnych predpisov vznikajú povinnosti po vybavení reklamácií predchádzať reklamovanému zariadeniu alebo inému zariadeniu (napr. V prípade výmeny) od začiatočného alebo ho prebiehajúceho v súlade s ustanoveniami reklamného poriadku alebo s platnými právnymi predpismi. na prevzatie zariadení vyzvať, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu najbližšie v lehote uvedenej v bode 2 tohto článku tohto zariadenia od spustenia na príslušnom predajnom mieste alebo na inom mieste, ak to vyplýva z ustanovení reklamačného poriadku alebo z ustanovení príslušných platných právnych predpisov alebo z výzvy, ktoré prebiehajú, prevziať.
2. Ak kupujúci neprevezme v súlade s ustanovením bodu 1 tohto článku zariadenie ani do 15 dní odo dňa, v ktorom mu povinnosť predchádzala zariadenie vzniklo alebo odo dňa doručenia výzvy začalo platiť na prevzatie zariadenia, je potrebné vykonať oprávnené toto zariadenie vo verejnom sklade alebo u iného. uschovávateľ na náklady kupujúceho, alebo môže platiť po upozornení na účet kupujúceho v súlade s ust. § 592 Občianskeho zákonníka
3. V prípade, že kupujúci neprevezme zariadenie v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať efektívne náklady. Za uloženie zariadení paušálna náhrada za vynaložené náklady vo výške 1,66 Eur za každý, aj začiatočný deň uloženia v prípade, že kupujúci neprevezme zariadenie v lehote do 15 dní od uplynutia lehoty uvedenej v bode 2 tohto článku, je platný oprávnený v súlade s ustanovením §592 Občianskeho zákonníka na účet kupujúceho zariadenia vhodným spôsobom predať a proti utŕženej kúpnej cene započítať celkovú sumu náhrady za vynaložené náklady v zmysle tohto bodu, ako aj ďalšie svoje pohľady voči kupujúcim
4. Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo a doplnkové vybavenie.
Časť IV
Spoločné, prechodné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
Článok 17 1. Spotrebiteľ v okamihu potvrdenia objednávky zo strany vykonávajúceho realizovaného prostredníctvom webového rozhrania obchodu, súhlasu s reklamačnými podmienkami predávajúceho. Kupujúci odosielajúce objednávky predávajúcim potvrdzuje, že si sťažnostný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasil a zároveň potvrdil, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde je možné reklamovať uplatniť, a vykonávať záručné oprávnenie v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Zz o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). 2. Predchádzajúci a účinný tento reklamačný poriadok vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní zákonných ustanovení príslušných právnych predpisov. 3. Predávajúci reklamačný poriadok v zmysle ustanovenia § 18, ods.1 zákona č. 250/2004 Zz o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne a včas informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv a zodpovednosti za vady vrátane údajov o tom, kde môže byť uplatnená reklamácia a vykonanie záručných opráv. 4. Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa a iných súvisiacich všeobecne záväzné právne predpisy. Článok 18 5.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25.3.2022

ISG Company s.r.o. ,  Palánok 1 , 94901 Nitra

 

keyboard_arrow_up